March 5, 2012
Mitt Romney: “I’ve got the middle-aged, slightly balding white-guy vote all locked up.”

Mitt Romney: “I’ve got the middle-aged, slightly balding white-guy vote all locked up.”

5:44pm  |   URL: http://tmblr.co/ZCfwCyHXTggJ
Filed under: mitt romney